Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. JK Virtual Assistant: de eenmanszaak JK Virtual Assistant, gevestigd te Rockanje en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84948949.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JK Virtual Assistant een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die JK Virtual Assistant voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als virtual assistant ondernemers op weg helpen te ondernemen vanuit gevoel en flow door middel van een coachingtraject, 1-op-1 sessies, groepssessies, online cursussen, webinars, masterclasses, strategiesessies, (op maat gemaakte) Instagram templates en e-mailmarketing.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen JK Virtual Assistant en de klant krachtens welke JK Virtual Assistant de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van JK Virtual Assistant.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of JK Virtual Assistant worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: https://judithkouwenhoven.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JK Virtual Assistant gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de webshop, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van JK Virtual Assistant en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door JK Virtual Assistant zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes en aanbiedingen van JK Virtual Assistant zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
3.2. JK Virtual Assistant zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van JK Virtual Assistant met een vooraf geschat aantal uren / het tarief.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door JK Virtual Assistant afhangt van feedback of input van de klant, is JK Virtual Assistant nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. JK Virtual Assistant is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft JK Virtual Assistant het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Alle door JK Virtual Assistant gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. JK Virtual Assistant behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. JK Virtual Assistant is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop JK Virtual Assistant zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is JK Virtual Assistant bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.10. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
3.11. In uitzondering op artikel 3.10 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel met maximaal 4 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.
3.12. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van één correctierondes feedback voor de op maat gemaakte templates aan JK Virtual Assistant door te geven, tenzij anders overeengekomen. Feedback kan binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan JK Virtual Assistant.
3.13. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door JK Virtual Assistant meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Feedback die leidt tot verandering van de opdracht zal ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van JK Virtual Assistant.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan JK Virtual Assistant verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal JK Virtual Assistant binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. JK Virtual Assistant heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en JK Virtual Assistant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met JK Virtual Assistant wenst te annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij annulering overgaat tot vergoeding van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen bedrag. Bij tussentijdse ontbinding van een coaching traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag. Tevens wordt bij een losse sessie de vergoeding uit artikel 14.8. in acht genomen.
4.7. Indien JK Virtual Assistant, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is JK Virtual Assistant gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die JK Virtual Assistant in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door JK Virtual Assistant uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant.
JK Virtual Assistant zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR JK VIRTUAL ASSISTANT
5.1. JK Virtual Assistant garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. JK Virtual Assistant spant zich in om de gegevens die JK Virtual Assistant voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient JK Virtual Assistant met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. JK Virtual Assistant is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van JK Virtual Assistant en/of overige promotionele uitingen van JK Virtual Assistant.
5.5. JK Virtual Assistant is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.
5.6. JK Virtual Assistant werkt voornamelijk online samen met haar klanten. Indien nodig zorgt JK Virtual Assistant voor een locatie waar de offline sessie kan plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met JK Virtual Assistant een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient JK Virtual Assistant te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht JK Virtual Assistant onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar JK Virtual Assistant om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JK Virtual Assistant zijn verstrekt, heeft JK Virtual Assistant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt JK Virtual Assistant steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door JK Virtual Assistant geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan JK Virtual Assistant binnen 7 dagen na levering van de diensten/producten. De klant vrijwaart JK Virtual Assistant één jaar na levering van alle diensten en producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die JK Virtual Assistant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is JK Virtual Assistant niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer JK Virtual Assistant inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. JK Virtual Assistant is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en JK Virtual Assistant tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals een sessie, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.10. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de gemaakte templates waardoor koppelingen en/of animaties niet meer werken zonder voorafgaand overleg met JK Virtual Assistant. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met JK Virtual Assistant, wijzigingen aanbrengt is JK Virtual Assistant niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door JK Virtual Assistant te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door JK Virtual Assistant opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 7 dagen na akkoord op de offerte aan JK Virtual Assistant aan te leveren.
7.2. Een door JK Virtual Assistant vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt JK Virtual Assistant niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien JK Virtual Assistant, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door JK Virtual Assistant mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
7.5. Aan de leveringsplicht van JK Virtual Assistant zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JK Virtual Assistant geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.6. JK Virtual Assistant spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus en de online leeromgeving beschikbaar is. JK Virtual Assistant verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door JK Virtual Assistant verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. JK Virtual Assistant biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. JK Virtual Assistant behoudt zich het recht voor om volledig vooraf te factureren. De door JK Virtual Assistant verzonden facturen dienen te allen tijde voor aanvang van het traject en/of de sessie voldaan te zijn.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door JK Virtual Assistant.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan JK Virtual Assistant besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan JK Virtual Assistant besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. btw bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft JK Virtual Assistant voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat JK Virtual Assistant elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt JK Virtual Assistant zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door JK Virtual Assistant verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan JK Virtual Assistant kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal JK Virtual Assistant een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door JK Virtual Assistant geleverde producten en diensten blijven eigendom van JK Virtual Assistant totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan JK Virtual Assistant zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, strategieën, modellen, lesmateriaal, cursussen, online trainingen, technieken, templates, alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij JK Virtual Assistant tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door JK Virtual Assistant geleverde (online) producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van JK Virtual Assistant en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van JK Virtual Assistant.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door JK Virtual Assistant ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van JK Virtual Assistant, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. JK Virtual Assistant is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van JK Virtual Assistant plaatst of aan JK Virtual Assistant toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant JK Virtual Assistant vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft JK Virtual Assistant recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen JK Virtual Assistant en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij JK Virtual Assistant gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. JK Virtual Assistant kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en JK Virtual Assistant gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, traject of online programma van JK Virtual Assistant.
10.3. Indien JK Virtual Assistant onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is JK Virtual Assistant dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JK Virtual Assistant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JK Virtual Assistant toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. JK Virtual Assistant sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door JK Virtual Assistant geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van JK Virtual Assistant.
10.6. JK Virtual Assistant is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. De klant vrijwaart JK Virtual Assistant voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van JK Virtual Assistant.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. JK Virtual Assistant is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. JK Virtual Assistant is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar JK Virtual Assistant weinig of geen invloed op kan uitoefenen. JK Virtual Assistant kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie JK Virtual Assistant een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van JK Virtual Assistant onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van JK Virtual Assistant, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij JK Virtual Assistant, wanprestatie door leveranciers van JK Virtual Assistant waardoor JK Virtual Assistant haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van JK Virtual Assistant of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft JK Virtual Assistant tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat JK Virtual Assistant in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als JK Virtual Assistant, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan JK Virtual Assistant de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met JK Virtual Assistant voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van JK Virtual Assistant;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

JK Virtual Assistant zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die JK Virtual Assistant vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. JK Virtual Assistant behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien JK Virtual Assistant overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. JK Virtual Assistant zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en JK Virtual Assistant in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van JK Virtual Assistant worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van JK Virtual Assistant aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van JK Virtual Assistant.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door JK Virtual Assistant te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van JK Virtual Assistant, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN SESSIES JK VIRTUAL ASSISTANT
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van JK Virtual Assistant aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. JK Virtual Assistant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van JK Virtual Assistant in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. JK Virtual Assistant is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens JK Virtual Assistant, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een coaching traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van het traject of de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. JK Virtual Assistant geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. JK Virtual Assistant streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien JK Virtual Assistant besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt JK Virtual Assistant de klant hier zes maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij JK Virtual Assistant meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
14.6. De door JK Virtual Assistant aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/cursussen mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien JK Virtual Assistant waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online trajecten/modules/cursussen, is JK Virtual Assistant gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.
14.7. JK Virtual Assistant geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan JK Virtual Assistant wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of de sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.
14.8. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen strategiesessie en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 7 dagen voor de sessie; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor de sessie; 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de reading; 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de sessie bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.9. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door JK Virtual Assistant worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.10. JK Virtual Assistant behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij webinars/masterclasses indien de klant door het (ongepaste) gedrag een sessie belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.11. JK Virtual Assistant is gerechtigd de webinars/masterclasses/groepssessie te verplaatsen dan wel annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt. Indien de webinars/masterclasses/groepssessie onderdeel is van een traject behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor een volgende webinar/masterclass/groepssessie.
14.12. Indien JK Virtual Assistant door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de webinars/masterclasses/groepssessie te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de webinars/masterclasses/groepssessie voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.
14.13. De klant krijgt toegang tot een replay van de webinars/masterclasses/groepssessie voor de duur van 7 dagen. De link naar de replay wordt in de online leeromgeving geplaatst.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JK Virtual Assistant en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor JK Virtual Assistant alleen bindend indien en voor zover deze door JK Virtual Assistant uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien JK Virtual Assistant op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien JK Virtual Assistant hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JK Virtual Assistant partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en JK Virtual Assistant zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen JK Virtual Assistant en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: april 2022